Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2021/2022

W 2021 roku nabór do szkół ponadpodstawowych odbywa się drogą elektroniczną. Od 17 maja możecie logować się na stronie:

👉  https://ketrzyn.edu.com.pl/kandydat

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły dnia 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
 4. Rodzic/prawny opiekun ucznia, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną, w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych
 6.  Rodzice/opiekunowie przebywający w korytarzu wejściowym szkoły, zachowują zasady:
  a) 1 rodzic/opiekun z uczniem,
  b) dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z uczniem min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 8. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych uczniów, nie będzie on/a przyjęty/a na lekcje, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
 9.  Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.
 10. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 11. W szkole rekomenduje się noszenie maseczek i rękawiczek.
 12. Rodzic/prawny opiekun oraz młodzież przychodzą do szkoły w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 13. Rodzic/prawny opiekun oraz uczeń zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce.
 14. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos.
 15. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych maskotek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 16. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia.
 17. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 18. Uczeń, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do odpowiedniego wyjścia w celu opuszczenia szkoły.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie: https://gis.gov.pl/Aktualnosci.


Z poważaniem
Oliwia Piotrowicz

Regulamin pracy I Liceum Ogólnokształcącego  im. Wojciecha Kętrzyńskiego od 1 września 2020r. /pobierz/