Szybki dostęp

 

Zestawy podręczników do trzy i czteroletniego liceum ogólnokształcącego znajdują się w zakładce Dokumenty szkolne /kliknij/

Wydawanie świadectw odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. według następującego harmonogramu:

O godzinie:


10.00 – 3ae
10.30 – 3d2
11.00 – 3d1
11.30 – 3a
12.00 – 3c 

Świadectwa można odbierać w sali gimnastycznej zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego (zakryte usta i nos, zachowanie odpowiedniego odstępu).

Każdy z odbierających powinien posiadać swój długopis, by potwierdzić odbiór dokumentu. Absolwenci, którzy nie mogą odebrać świadectwa dojrzałości osobiście mogą do tej czynności upoważnić członka rodziny - druk upoważnienia.

Osoba odbierająca świadectwo musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Kiedy następna szansa?

Szczegóły w  INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020:

3.8. TERMIN POPRAWKOWY

  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBOw części pisemnej, pod warunkiem że: 
  2. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej iw części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  3. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
  4. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_1905.), zgodnie z deklaracją ostateczną.
  5. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lubczęści pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 18 sierpnia 2020 r.
  6. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnejw terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.
  7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.
  8. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r.
  9. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana

 

Przedstawiamy planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2020/2021.

/kliknij/

Ósmoklasisto, w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadpodstawowej będziesz musiał zalogować się na platformie  ketrzyn.edu.com.pl. Zapoznaj się z instrukcją logowania - kliknij w poniższą prezentację.